top of page
  • Yazarın fotoğrafıCansın Turbay

Sağlık Çalışanının Hukuki Yardım Alma Hakkı

663 sayılı kararnameyle 28 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevden dolayı işlenen suça maruz kalan personele veya söz konusu personelin vefatı halinde kanuni mirasçılarına hukuki yardım sunulması düzenlenmiştir. İlgili yönetmelikte hukuki yardım sağlanacak haller sayılmıştır. Bunlar;


  • Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması

  • İlgilinin veya kanuni mirasçılarının talepte bulunması

  • İlgili personelin soruşturma safhasında şüpheli, kovuşturma safhasında ise sanık durumunda bulunmaması.


Buna göre talep halinde, mağdur konumunda olan sağlık personeline hukuki yardım sağlanacak olup bu yönetmeliğin yürütmesi Sağlık Bakanlığı’na bırakılmıştır. Bahse konu hukuki yardımlar Bakanlık ve bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan avukatlar ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı suretiyle kendilerine idarece vekâlet verilmiş avukatlar tarafından yürütülecek olmakla sağlık çalışanı bakımından herhangi bir ücrete tabi olmayacaktır.

Sağlık personellerinin birçok mesleki ve hayati sorumlulukları olmakla bu sorumlulukların sağlamlığını ve işlerliğini sağlamaya yönelik hakları da mevcuttur. Bu hakların başında yer alan hukuki yardım alma hakkının şartları açıkça düzenlenmiştir. Vekille temsilin oldukça önem arz ettiği malpraktise ve sorumluluğa ilişkin diğer davalarda hekimin etkin şekilde savunulmasının/haklarının aranmasının temini önem arz etmektedir. Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşları için Adli Yardım Büroları temin ettiği mevcut düzende, hekimlerine sağladığı bu hizmetin ücretsiz olması yerindedir. Fakat belirtilmelidir ki, sağlık personelleri çoğu zaman gerek bu imkandan haberdar olmamaları gerekse bu imkanı yeterli bulmamaları sebebiyle kendilerini temsil için dışarıdan bir avukata vekalet vermektedirler. Bu yazının kaleme alınmasındaki ana gaye; bahsedilen imkandan haberdar olunmasını sağlamaktır.


bottom of page