top of page
  • Zeynep Sena Ayrancı

Hatalı Tıbbi Uygulamada Hasta-Kamu Hastanesi İlişkisi

Hasta sağlık hizmetini almak için bir kamu hastanesine giderse hasta ile hastane arasında veya hasta ile hekim arasında sözleşmesel bir ilişkisi kurulmaz. Hekim devlet hastanesinde kamu görevlisi olarak görevini ifa eder. Hastanın ise sağlık hizmeti alırken “kamu hizmetinden yararlanması” söz konusu olur.


Kamu görevlisi olarak tedaviyi üstlenen hekim ile kamu hizmetinden yararlanan hasta arasında da doğrudan bir ilişki yoktur. Bu sebeple; eğer hasta tedaviden zarar görürse, doğrudan hekimi ve sağlık personelini dava edemeyip, hizmet kusuru nedeniyle kamu hastanesinin bağlı bulunduğu devlet kurumuna karşı dava açabilir. Çünkü kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin sorumlulukları kural olarak hizmet kusuru sayılmaktadır. Bu hastanelerde çalışanlar kamu görevlisi olduklarından zarar gören kişinin uğradığı zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil devlete dava açması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 13’te düzenlenmiştir. Yani zarar gören kişi davayı hekime değil devlet kurumuna açar. Yapılan yargılama neticesinde hastaya tazminat ödemeye mahkum edilen devlet kurumu, ödediği tazminatı kusuru oranında hekime yükleyebilir.Anayasa’nın 129. maddesi 5.fıkrasına göre “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.” Hekime direkt dava açılamayacağı yalnızca ilgili kamu kuruluşuna dava açılabileceği Anayasa m.129’dan anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere Anayasa, kamu görevinin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek zararlar için devleti asli ve birinci derecede sorumlu tutmuştur. Kamu hastanelerinde yapılan tıbbi müdahale ve bakım hizmeti yüzünden zarar gören kişi, öncelikle devleti veya ilgili kamu tüzel kişisini dava eder. Yargılama sonunda tazminat ödemeye mahkum edilen kurum daha sonradan ödediği tazminatı, zarara kusurlu eylemleriyle sebep olan sağlık personeline kusurları oranında rücu edebilir.


コメント


bottom of page