top of page
  • Aysu Kartal

Hastanın Uyması Gereken Kurallar

Hastanın uyması gereken kurallara ilişkin kapsamlı bir düzenleme Hasta Hakları Yönetmeliği 42/A maddesinde yapılmıştır.

Hasta Hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kişilerin (ilgili yönetmelikteki hasta tanımı bu kapsamdadır.) sırf insan olmaları sebebiyle sahip oldukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. Nasıl ki hekimler belli başlı haklara sahip ise aynı şekilde hastaların da sağlık hizmeti sunan kurumlara karşı bazı yükümlülükleri vardır.


Bu yükümlülüklerden bazıları hastane kurallarına uyma, sağlık çalışanlarını bilgilendirme, tedavi ile ilgili önerilere uyma ve Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyma olarak sıralanabilir. Yükümler hem sağlık hizmeti sunan kurumların düzeni için hem de hastanın tedavi sürecinin daha sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi açısından önemlidir. Bu kapsamda birkaç yükümü ayrıntılarıyla incelemekte fayda olacaktır.


Örneğin hastane kurallarına uyma yükümünden kastedilen hastaların başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranması ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmesi olarak ifade edebiliriz.


Başka bir örnek olarak hastanın sağlık çalışanlarını bilgilendirmesinde ise hastanın şikayetlerini, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri, tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili gereken tüm bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru bir şekilde bildirmesi yükümüdür. Tedavi ile ilgili önerilere uyma

yükümü ise hastaların, hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmesi ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerinde bulunmasını kapsamaktadır.


Son olarak Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyma yükümünde hastalar, randevu tarih ve

saatine uyarak değişiklikleri ilgili yerlere bildirmek, ilgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı göstermek, personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamak ve haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurmaktan ibarettir.

Hastanın bu yükümlerinden en sık karşımıza çıkanlar hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi uygun buluyoruz. Bunlar ;

  • Bilgi Verme:

Tıbbı hizmet vermekle görevli olan doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi verme yükümü vardır.

  • Önerilere Uyma:

Hastalar tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

  • Planlanan Tedaviyi Reddetme:

Hastalar doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

  • Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma:

Hastalar, sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymak ile yükümlüdürler.

  • Saygı Gösterme:

Hastalar, sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla yükümlüdürler.

  • Enfeksiyon Kontrol:

Hasta ve yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile yükümlüdürler.

  • Ödeme Sorumluluğu:

Hastalar tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarının bunu ödeme yükümü vardır.

  • Hasta Ziyaretçisi:

Hastaların aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması yükümü olarak sıralanabilir.Bu yükümlerin yerine getirilmemesi sağlık hizmeti sunan kurumların iç ve dış düzenleri bozacak olup hastaların tedavi süreçlerinde aksamalar doğurarak hasta-hekim arasındaki bilgi eksikliklerinden kaynaklı iletişim sorunlarını ortaya çıkarabilir. Sağlıklı bir tedavi hizmeti alabilmek için hastaların bu yükümlere uyması önem arz etmektedir.


 

KAYNAKÇA


Comments


bottom of page