top of page
 • Fatma Akbaş

Hasta Hakları Karşısında Sağlık Çalışanı Hakları


Yasal düzenlemelerin başından günümüze kadar, hasta hakları konusunda olumlu gelişmeler yaşandığı yadsınamaz bir gerçektir. Ancak aynı yöndeki gelişmelerin, sağlık çalışanlarının hakları bakımından da gerçekleştiğini söylemek pek mümkün olmayacaktır. Oysaki, sağlık çalışanlarının hakları ve hastaların hakları, iki ayrı zıt kutuplarda değil; bir arada ele alınmalıdır ki her iki tarafın menfaat dengeleri ideal şekilde korunabilsin.


Bu kapsamda, sağlık çalışanlarının haklarından bahsedildiğinde, tam olarak ne izah edilmeye çalışıldığını görebilmek için, kısa da olsa, hak kavramına değinmekte fayda vardır. Zira bir tarafın hakkı, diğer tarafın borcu veya ödevi olarak karşımıza çıkabilmektedir.


Hak kavramı, en kısa şekliyle, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı ve koruma altına aldığı yetkiler olarak ifade edilebilir.
Hak, yetki, borç veya ödev (yükümlülük) arasında çok ince bir karşılık ilişkisi bulunmakta olup, bu kavramlar adeta birbirinin boşluğunu tamamlar niteliktedir.
İşin özü, hukuk düzeninin belirli bir kişi için tanıdığı hak, aynı zamanda başka bir kişi için de hukuki yükümlülük (borç veya ödev) doğurmaktadır.


Bu durumu, hasta, hekim veya diğer sağlık çalışanları ekseninde ele aldığımızda, ne kadar hasta haklarından bahsediyorsak, diğer yandan bir o kadar da hekim ve diğer sağlık çalışanlarının yükümlülük ve borçlarından bahsediyoruz demektir. Oysa, bu noktada unutulmaması gereken şey, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının da haklarının varlığıdır. Dolayısıyla, şayet bu ilişkide, sadece bir tarafın haklarından bahsedip, diğer tarafın sadece sorumluluk ve ödevlerine değinilirse ne hasta ne de sağlık çalışanlarının memnuniyeti sağlanabilir. Buna mahal vermemek için, gelişen hasta haklarıyla birlikte, sağlık çalışanlarına da hak ettikleri değerin gösterilmesi gerekmektedir.


 

Bu Başlık Altında İncelenecek Olan Haklar Nelerdir?

 • Hasta hakkında Gerekli Bilgi Alma ve Muayene Etme

 • Hastanın Tedavisiyle İlgili Usul ve Yöntemleri Belirleme

 • Hasta ve Yakınlarından Kendisine Saygılı Davranılmasını ve Güvenilmesini Bekleme

 • Yanlış Teşhis ve Tedavi / İyileştirme Garantisi Vermeme

 • Uzmanlık Alanına Girmeyen Hastaya Bakmama

 • Danışmanlık (Konsültasyon) İsteme

 • Hastanın Reddedilmesi

 • Tedaviyi Yarıda Bırakma

 • Sağlık Çalışanının Sağlığının Korunması

 • Basının Sağlık Çalışanı Haklarına Karşı Uygulamaları


 

Kaynaklar


Acar, Z. (2018). Sağlık Çalışanlarının Hakları ve Hak Arama Yolları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.


 

Comments


bottom of page