top of page
  • Fatma Akbaş

Bilgilendirmenin Kapsamı ve Bilgilendirmenin Usulü

Hastaya;

  • Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği,

  • Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi,

  • Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri,

  • Muhtemel komplikasyonları,

  • Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri,

  • Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,

  • Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,

  • Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği, hususlarında bilgi verilir.

 

Bilgilendirmenin Usulü


Bilgi, mümkün olduğunca sade şekilde, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden, hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak anlayabileceği şekilde verilir. Hasta, tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek mensubu tarafından tıbbi müdahale konusunda sözlü olarak bilgilendirilir. Bilgilendirme ve tıbbi müdahaleyi yapacak sağlık meslek mensubunun farklı olmasını zorunlu kılan durumlarda, bu duruma ilişkin hastaya açıklama yapılmak suretiyle bilgilendirme yeterliliğine sahip başka bir sağlık meslek mensubu tarafından bilgilendirme yapılabilir.

 
 

Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi esastır.

Hastanın kendisi yerine bir başkasının bilgilendirilmesini talep etmesi halinde, bu talep kişinin imzası ile yazılı olarak kayıt altına alınmak kaydıyla sadece bilgilendirilmesi istenilen kişilere bilgi verilir.

Hasta, aynı şikayeti ile ilgili olarak bir başka hekimden de sağlık durumu hakkında ikinci bir görüş almayı talep edebilir.

Acil durumlar dışında, bilgilendirme hastaya makul süre tanınarak yapılır.

Bilgilendirme uygun ortamda ve hastanın mahremiyeti korunarak yapılır.

Hastanın talebi halinde yapılacak işlemin bedeline ilişkin bilgiler sağlık hizmet sunucusunun ilgili birimleri tarafından verilir.Hastanın hastalığı ve tedavisine ilişkin, yetkili sağlık personeli tarafından bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden haktır. Hasta mahremiyetine uygun ortamda bilgilendirme yapılmalıdır. Hastanın yazılı beyanı dışında hasta dışında bir başkasına hastayla ilgili bilgi verilemez.

bottom of page