top of page

Sağlık Hakkı Derneği - Aydınlatma Metni

Son güncelleme tarihi: 03/02/2022

 

Sayın Muhatap,

Sağlık Hakkı Derneği, sağlık hakkı ihlallerini önlemek adına bireyleri desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla işbirlikleri kurarak; sağlık hakları ve sağlık okuryazarlığı konularında savunuculuk, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları ile kamuoyunda ve karar alıcılar üzerinde etki oluşturarak, ulusal literatüre katkıda bulunmayı hedefleyen bir kuruluştur.

Eldeki metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sağlık Hakkı Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Veri Kavramı:

6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği talep ettiğimiz, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla Sağlık Hakkı Derneği tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” tabiri bahse konu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Dayanakları:

Derneğimizin bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında Destek Birimi’mizce sizlere sunulacak danışmanlık hizmetlerinde ve belirli araştırma raporlarında anonim veri olarak kullanılmak amaçlarıyla kişisel bilgilerinizin saklanacağını bildiririz. Bu kapsamda kişisel veri olarak nitelendirilen , - Ad-soyad, e-posta, doğum tarihi, yaşadığınız yer, cinsiyet, uyruk, eğitim düzeyi, meslek, hukuki/psikolojik destek hizmetimizi öğrendiğiniz mecra, maruz kaldığınız sağlık hakkı ihlali ve başvuru konusu olay verilerinin bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak işleneceği taahhüt edilmektedir.
 

Bahsedilen kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin açık rızası”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olmak” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte olup toplanan kişisel verileriniz, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Sağlık Hakkı Derneği’nin görevlendirdiği ilgili uzman kişiler ile paylaşılacak, bu bağlamda yurtiçi veya (Amerika Birleşik Devleti merkezli firma olan Google Inc.‘in sağlamış olduğu ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı online veri tabanları-örneğin Google Drive) yurtdışında bulunan paydaşlara aktarılacaktır. Bahsi geçen paydaşlar Türkiye’de yasal temsilciliklerinin bulunması, sağladıkları veri güvenlik politikaları ve kullanım kolaylığı dikkate alınarak belirlenmiş olup verilerinizin saklama kapsamı dışında bir amaçla paylaşılmadığını önemle bildiririz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatlar uyarınca onayınızla tanzim edilen danışmanlık işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Derneğimize ait Web Sayfası, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi:

Sağlık Hakkı Derneği bünyesinde sağlanan sağlık hakkı ihlallerine yönelik psikolojik ve hukuki destek hizmetlerinden faydalandığınız süre içerisinde ve takip eden 3 yıl süreyle paylaştığınız verilerinizin yüksek güvenlikli dijital ortamda saklanmaya devam edileceği ve bu sürenin sonunda paylaştığınız verilerinizin anonim hale getireceğini taahhüt edilmektedir.

KVKK 11. Maddesi uyarınca Sağlık Hakkı Derneği’ne “Yeşilırmak Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı 4. Sokak. Bahar Apartmanı No: 4/3 Merkez/Tokat” adresi üzerinden veyahut  bilgi@saglikhakki.net mail adresi aracılığıyla yazılı başvuruda  bulunmanız halinde kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,

  • İşlenmişse bilgi talep etme,

  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

  • Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  • KVKK’nin kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

  • Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 

Bu Aydınlatma Metni Sağlık Hakkı Derneği tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Sağlık Hakkı Derneği bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. İşbu metindeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

bottom of page